ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ТЕМЕНУЖКА – ТЕМЕНУЖКА ЦВЯТКОВА“

Със заповед № ЗОА–0140/28.02.2022 г. отнемам Разрешение № 4444-НА/22.05.2001 г. за откриване на аптека на помощник - фармацевт, открита на адрес: с. Вонеща вода, издадено на ЕТ „ТЕМЕНУЖКА – ТЕМЕНУЖКА ЦВЯТКОВА“ с ЕИК 104519552 и с ръководител помощник - фармацевт Теменужка Стоянова Цвяткова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

 Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg