ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЕРИДАН ИНВЕСТ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0054/27.01.2022 г. прекратявам производство по издаване на  Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открито със заявление с вх. № ИАЛ-27744/04.06.2021 г., подадено от управителя на „ЕРИДАН ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК: 103654757, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, ул. „Роза“ № 29 А, вх. 3, ап. 75 на основание чл. 229, ал.4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, поради неотстраняване на констатираните несъответствия или непълноти по заявлението и приложените документи.от „ЕРИДАН ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК: 103654757 в законоустановения 60 дневен срок.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg