ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „МАЯ ХАДЖИГЕОРГИЕВА“

Със заповед № ЗОА–0110/10.02.2022 г. отнемам Разрешение № 3617-НА/30.10.2000 г. за откриване на аптека за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, ул. „А. Пандурски“ 9, издадено на маг.-фарм. Мая Александрова Хаджигеоргиева, регистрирана като ЕТ „МАЯ ХАДЖИГЕОРГИЕВА“, с ЕИК 121735602 и с ръководител магистър-фармацевт Мая Александрова Хаджигеоргиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

 Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg