ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „СТАНИСЛАВ ЦАНКОВ - АЛМА“

Със заповед № ЗОА–0109/10.02.2022 г. отнемам  Разрешение № 5607-НА/05.11.2002 г. за откриване на аптека за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, ул. „Райко Алексиев“ 40, издадено на маг.-фарм. Станислав Бориславов Цанков, регистриран като ЕТ „СТАНИСЛАВ ЦАНКОВ - АЛМА“, с ЕИК 130963715 и с ръководител магистър-фармацевт Станислав Бориславов Цанков, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg