ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЛЕКФАРМА“ ООД

Със заповед № ЗОА–0103/10.02.2022 г. отнемам  Разрешение № 4239-1/28.02.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, кв. „Горни Богров“, ул. „Трети март“ № 12, издадено на „ЛЕКФАРМА“ ООД, с ЕИК 131163473 и с ръководител магистър-фармацевт Иванка Маринова Захариева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg