ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЕТ „ПАНАЦЕЯ – 98 – ЮЛИЯНА ЛАВРОВА“

Със заповед № ЗОА–0102/10.02.2022 г. отнемам Разрешение № 1896/14.08.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Света троица“, бл. 204, вх. А, издадено на ЕТ „ПАНАЦЕЯ – 98 – ЮЛИЯНА ЛАВРОВА“, с ЕИК 121630722 и с ръководител магистър-фармацевт Юлияна Николова Лаврова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал.3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg