ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,ТЕАФАРМ’' ООД

Със заповед № ЗОА–0100/10.02.2022 г. отнемам  Разрешение № 3870 /22.03.2011г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. ,,Стражица“ 7 , издадено на ,,ТЕАФАРМ’' ООД, с ЕИК: 175088143,  с ръководител магистър-фармацевт  Асен Сашев Момков, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg