ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,МАЙК ФАРМА’' ЕООД

Със заповед № ЗОА–0099/10.02.2022 г. отнемам  Разрешение № 4274/29.09.2011г.за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. ,,Дамяница“ 2, издадено на ,,МАЙК ФАРМА’' ЕООД , с ЕИК: 175309339,  с ръководител магистър-фармацевт  Камелия Вилдирас Каменова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg