ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ ,,СРС РУМЯНА-СТАНЧЕВА’'

Със заповед № ЗОА–0091/07.02.2022 г. отнемам Разрешение № АП-1477 /26.04.2017г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. ,,Хаджи Димитър“ бл. 55 Б, вх. А, издадено на ЕТ ,,СРС РУМЯНА-СТАНЧЕВА’', с ЕИК: 130476091  с ръководител магистър-фармацевт  Александра Василева Ботева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg