ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ПЕПИ ГЕРАСИМОВ“

Със заповед № ЗОА–0083/03.02.2022 г. прекратявам Разрешение № 766/01.07.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 39, вх. Б, издадено на ЕТ „ПЕПИ ГЕРАСИМОВ“, с ръководител маг.-фарм. Пепи Асенов Герасимов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg