ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО “АВИЦЕНА-2020” ЕООД

Със заповед № ЗОА–0080/03.02.2022 г. отнемам Разрешение № АП-2161/17.02.2021 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Плевен, ж. к. „Сторгозия“ № 39 А, издадено на “АВИЦЕНА-2020” ЕООД, ЕИК: 206148591, със седалище и адрес на управление: община Ябланица, с. Орешене, п. к. 5763, ул. „Георги Бенковски“ № 5, с ръководител магистър-фармацевт Сийка Георгиева Йорданова, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

 Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg