ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЕТ „МЕДИ ДИК – СЛАВКА ДИКОВА“

Със заповед № ЗОА–0077/03.02.2022 г. отнемам Разрешение № 2796/07.04.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. 72, вх. Б, издадено на ЕТ „МЕДИ ДИК – СЛАВКА ДИКОВА“, с ЕИК 831042980 и с ръководител магистър-фармацевт Славка Иванова Дикова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg