ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО “СПРИНГ ФАРМА” ЕООД

Със заповед № ЗОА–0008/10.01.2022 г. oтнемам Разрешение № АП-2155/03.02.2021 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, бул. „Сливница“ № 79, издадено на СПРИНГ ФАРМА ЕООД, с ЕИК 206209375 и с ръководител магистър-фармацевт Даниела Йорданова Вълчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл.235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg