ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ,,БАК-КИРИЛКА БАКОВА“

Със заповед № ЗОА–0006/06.01.2022 г. oтнемам Разрешение №5689-НА /14.12.2002г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Горна Липница,  община Павликени, издадено на ЕТ,,БАК-КИРИЛКА БАКОВА“ , с ЕИК: 104600940 и с ръководител помощник-фармацевт  Кирилка Йосифова Бакова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg