ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЕВРОМЕД СЪПОРТ” ООД

  Със заповед № ЗОА–0047/21.01.2022 г. прекратявам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-154/23.03.2015 г., издадено на „ЕВРОМЕД СЪПОРТ” ООД, с ЕИК 203037034, със седалище и адрес на управление: гр. София 1231, район Връбница, бул. „Ломско шосе“, сграда Грийн Деливъри, офис 2.5 № 218А и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София, район Възраждане, ул. „Осогово“ № 30, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg