ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „КАНТО ФАРМА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0903/22.12.2021 г. прекратявам Разрешение № 3703-2/28.10.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр.  Раковски, кв. „Секирово“, бул. „Георги Раковски“ №  170 Б, издадено на „КАНТО ФАРМА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Елена Апостолова Стойкова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg