ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО “ФАРМАФИНА” ЕООД

Със заповед № ЗОА–0882/14.12.2021 г. отнемам Разрешение № 2273-4/05.05.2021 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж .к. „Манастирски ливади“, бл. 15 Г, издадено на ФАРМАФИНА ЕООД, с ЕИК: 131204233 и с ръководител магистър-фармацевт Финка Смилкова Илиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg