ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ШАЗА-ВА-ВИОЛЕТКА АТАНАСОВА“

Със заповед № ЗОА–0861/07.12.2021 г. прекратявам Разрешение № 3584-2/17.07.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Браниполе, община Родопи, ул. Шипка № 1,  издадено на ЕТ „ШАЗА-ВА-ВИОЛЕТКА АТАНАСОВА“, с ръководител маг.- фарм. Мария Анастасова Башева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg