ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „Виталис“ АД

Със заповед № ЗОА–0800/04.11.2021 г. отнемам Разрешение № 1820/16.07.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 23, с ръководител магистър-фармацевт Татяна Николова Арабаджиева, издадено на „Виталис“ АД, ЕИК: 104609195, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ № 37, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

 Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg