ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМАЦИЯ 2012“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0891/20.12.2021 г. прекратявам Разрешение № АП-1072-1/01.10.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Генерал Столетов“ № 23, издадено на „ФАРМАЦИЯ 2012“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Митка Койчева Попова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg