ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „МАСИМО-94-МАЙЯ ШЕНЕВА“

Със заповед № ЗОА–0883/14.12.2021 г. отнемам Разрешение № 2418/14.12.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул.“Княз Борис I“ № 93, издадено на ЕТ „МАСИМО-94-МАЙЯ ШЕНЕВА“, с ЕИК: 831167603 и с ръководител маг.-фарм. Майя Маринова Шенева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg