ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ДАНСИ ФАРМА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0837/18.11.2021 г. прекратявам Разрешение № АП-815/27.08.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. 182, обект 2 Б, издадено на „ДАНСИ ФАРМА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Цветана Йорданова Томова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg