ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ИСИКОЛ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0833/17.11.2021 г. oтнемам Разрешение № АП-1042/25.06.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Китен, ул. „Атлиман“ № 28, издадено на „ИСИКОЛ“ ЕООД, с ЕИК 202220958 и ръководител магистър-фармацевт Любомир Маринов Димитров, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg