ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МЕДИКУС ВАРНА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0755/15.10.2021 г. отнемам Разрешение № АП-1695/14.06.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна , к. к. „Златни пясъци“, Хотел София, издадено на „МЕДИКУС ВАРНА“ ЕООД, с ЕИК 205111298 и с ръководител магистър-фармацевт Георги Христов Михайлов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg