ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,БЕСТ МЕНИДЖМЪНТ,, ООД

Със заповед № ЗОА–0754/15.10.2021 г. отнемам Разрешение №1684-1 /06.06.2012г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к.СЛЪНЧЕВ БРЯГ-ИЗТОК, община Несебър, хотел ,,Галери“, издадено на ,,БЕСТ МЕНИДЖМЪНТ,, ООД,с ЕИК: 147129469, с ръководител магистър-фармацевт  Мирослав Калинов Примов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg