ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ПЕТЯ - 2007“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0730/06.10.2021 г. прекратявам Разрешение № 567/10.04.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Шумен, ул. „Панайот Хитов“ 2, издадено на маг.-фарм. Петя Николова Стефанова, регистриран като „ПЕТЯ - 2007“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Петя Николова Стефанова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg