ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „Зуумеер Груп“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0713/01.10.2021 г. отнемам Разрешение № АП-2053/29.05.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Ал. Стамболийски“ № 65 А, издадено на „Зуумеер Груп“ ЕООД, с ЕИК 206056617 и ръководител магистър-фармацевт Димитрия Георгиева Василева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg