ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „КАНАБИАЛ ТРЕЙД“ ООД

Със заповед № ЗОА–0756/15.09.2021 г. oтнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти с № BG/WDA/MP-0119/17.07.2019г., издадено на КАНАБИАЛ ТРЕЙДООД, с ЕИК: 205326112, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас 8000, община Бургас, ул. „Фердинандова“ № 5, ет. 4 и с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. София 1618, община София, ул.„Вихрен“ № 34, ет. 1, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg