ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЕТ „ДАНЧЕ КОЛЕВА“

Със заповед № ЗОА–0732/06.10.2021 г. прекратявам Разрешение № 7396-НА-1/23.04.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Митрополит Авксентий Велешка“ № 49, издадено на ЕТ „ДАНЧЕ КОЛЕВА“, с ръководител маг.-фарм. Данче Виткова Колева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg