ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО “БОТИКА” ЕООД

Със заповед № ЗОА–0667/02.09.2021 г. oтнемам  Разрешение 1851-4/13.05.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Дубровник“- до подлеза, издадено на  “БОТИКА” ЕООД, с ЕИК 148104967 и с ръководител магистър- фармацевт Веселка Стоянова Тодорова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg