ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,ФАРМА-М-МАРКЕТ 07’' ЕООД

Със заповед № ЗОА–0648/30.08.2021 г. oтнемам Разрешение № АП-1879 /13.05.2019г.за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр.Несебър, ПИ с ид. №51500.85.9,местност ,,Кокалу‘‘,сграда ,,Виола 2‘‘/партерен етаж/, издадено на  ,,ФАРМА-М-МАРКЕТ 07’'ЕООД,с ЕИК: 205571827,  с ръководител магистър-фармацевт  Стефка Красимирова Кирова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg