ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,ИСИКОЛ’'ЕООД

Със заповед № ЗОА–0646/30.08.2021 г. oтнемам  Разрешение №АП-1027 /15.06.2015г.за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр.Приморско, ул. ,,Иглика“, № 6, издадено на ,,ИСИКОЛ’' ЕООД,с ЕИК: 202220958,  с ръководител магистър-фармацевт  Иванка Георгиева Христова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg