ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,ЗУУМЕЕР ГРУПЕ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0645/30.08.2021 г. oтнемам Разрешение № АП-2163-1 /14.04.2021г.за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр.Бургас, бул.,,Стефан Стамболов“ № 103, хипермаркет ,,Метро К и К‘‘ издадено на ,,ЗУУМЕЕР ГРУП’'ЕООД,с ЕИК: 206056617,  с ръководител магистър-фармацевт  Ана Иванова Меразчиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg