ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ИРИМАР“ ООД

Със заповед № ЗОА–0621/13.08.2021 г. прекратявам Разрешение № 1831-1/23.03.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж. к. „Люлин“, бл. 708 П, ателие 3, издадено на „ИРИМАР“ ООД  и с ръководител маг.-фарм. Мария Николова Бойна, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg