ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,АХА ФАРМА’'ООД

Отнемам Разрешение №АП-1519 /15.06.2017г.за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр.Созопол, ул. ,,Републиканска“,сграда № 7,обект 11, издадено на ,,АХА ФАРМА’'ООД,с ЕИК: 204414374  с ръководител магистър-фармацевт  Аксиня Гоцева Лардева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg