ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО “ИСИФАРМ” ЕООД

Със заповед № ЗОА–0650/30.08.2021 г. отнемам Разрешение № АП-1289-1/21.09.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Обзор, ул. „Славянска“ № 40, издадено на ИСИФАРМ ЕООД, с ЕИК 203745510 и с ръководител магистър-фармацевт Михаела Цветанова Рачева, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg