ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ХЕДЕРА ФАРМА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0641/30.08.2021 г. отнемам Разрешение № АП-1188/07.01.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на „ХЕДЕРА ФАРМА“ ЕООД, находяща се на адрес: гр. Долни чифлик, ул. „Плевен“ № 2, с ръководител магистър-фармацевт Елена Костадинова Джурова, като същото се заличава от регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в Изпълнителна агенция по лекарствата.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg