ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „СЕЛМА - МЕХМЕД МЕХМЕД“

Със заповед № ЗОА–0633/25.08.2021 г. прекратявам Разрешение № 2830/13.04.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Черноочене, община Черноочене, ул. „Централна“, издадено на ЕТ „СЕЛМА - МЕХМЕД МЕХМЕД“, с ръководител маг.-фарм. Венета Ангелова Каменова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg