ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ВЕРОНА ФАРМА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0629/23.08.2021 г. прекратявам Разрешение № АП-1630/08.02.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Асеновград, ул. „Росица“ № 42, издадено на „ВЕРОНА ФАРМА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Стоянка Георгиева Караджова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

       Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg