ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ТЕА 2 - ТОШКА ПЕТРОВА“ ООД

Със заповед № ЗОА–0610/06.08.2021 г. прекратявам Разрешение № АП-1691/28.05.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район „Подуяне“, ул. „Теофил Ганев“ № 1, издадено на „ТЕА 2 - ТОШКА ПЕТРОВА“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Тошка Петрова Дънкова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg