ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „100ЯН - СТОЯН ЯНЧЕВ“

Със заповед № ЗОА–0603/03.08.2021 г. oтнемам Разрешение № 2542/11.01.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Деян Белишки“ бл. 30, с ръководител магистър-фармацевт Стоян Тодоров Янчев, издадено на ЕТ „100ЯН - СТОЯН ЯНЧЕВ“, ЕИК: 121661600 със седалище и адрес на управление: гр. София 1517, район Подуяне, кв. „Сухата Река“ бл. 28,  вх. Б, ет. 2, ап. 61, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

       Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg