ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „Виталис - Елка Младенова“

Със заповед № ЗОА–0602/03.08.2021 г. oтнемам Разрешение № 2216/05.11.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Мидия“ № 10, с ръководител магистър-фармацевт Елка Василева Младенова, издадено на ЕТ „Виталис - Елка Младенова“, ЕИК: 831420704, със седалище и адрес на управление гр. София 1408, район Триадица, ж.к. „Стрелбище“, бл. 95, вх. А, ап. 95, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg