ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „Билфарм 2008“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0601/03.08.2021 г. oтнемам Разрешение № 3946/03.05.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Сребърна“ № 15, с ръководител магистър-фармацевт Лъчезар Тодоров Тодоров, издадено на „Билфарм 2008“ ЕООД, ЕИК: 200433021, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, район Слатина, ул. „Велчо Атанасов“ № 27, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

  Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

         Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg