ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЕТ „Марви - Мариана Йонова“

Със заповед № ЗОА–0600/03.08.2021 г. oтнемам Разрешение № 7200-НА/19.04.2005 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Кестенова гора“ № 20-22, с ръководител магистър-фармацевт Мариана Николова Йонова, издадено на ЕТ „Марви - Мариана Йонова“, ЕИК: 040202038, със седалище и адрес на управление гр. София 1619, район Витоша, бул. „Цар Борис III“ № 296, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

       Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg