ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „Европа Експрес” ЕООД

Със заповед № ЗОА–0587/27.07.2021 г прекратявам Разрешение АП-072/03.02.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 68, издадено на  „Европа Експрес” ЕООД, с ЕИК: 160023296 и с ръководител маг.-фарм. Нели Христова Попрелкова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg