ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МАИМЕКС“ АД

Със заповед № ЗОА–0535/14.07.2021 г. oтнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти с № IV-P-EU-S-105/15.10.2013 г., издадено на МАИМЕКСАД, с ЕИК:121541348, със седалище и адрес на управление в гр. София 1431, район Триадица, бул. „Академик Иван Гешов“ № 15, и с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. Враца 3000, кв. 15, ж.к. „Хранително вкусова зона“, бивша детска градина на Противочумен институт, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg