ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „АНИФАРМ – АННА ДАМЯНОВА“

Със заповед № ЗОА – 0527/13.07. 2021 г. прекратявам Разрешение № 5908-НА/07.04.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Любата“ № 15, издадено на маг.-фарм. Анна Николаева Антова - Дамянова, регистрирана като ЕТ „АНИФАРМ – АННА ДАМЯНОВА“ с  ръководител маг.-фарм. Анна Николаева Антова - Дамянова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

           Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

           Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg