ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ВИ ПИ ВИ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА – 0530/13.07. 2021 г.  oтнемам Разрешение № 3018-1/27.02.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. ,,Средец“ № 31 , издадено на „ВИ ПИ ВИ“ ЕООД, с ЕИК 200702546 и с ръководител магистър-фармацевт Таня Йорданова Атанасова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

              Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg