ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ХЕЛТ ФАРМА“ ООД

Със заповед № ЗОА – 0532/13.07. 2021 г.  oтнемам Разрешение № АП-1707/04.07.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. ,,Марица“ № 50 , издадено на „ХЕЛТ ФАРМА“ ООД, с ЕИК 205090772 и с ръководител магистър-фармацевт Недялка Стоянова Калъчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

              Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg