ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ,,ФЪНЦ-СТЕФАН АНАСТАСОВ’'

Със заповед № ЗОА – 0559/19.07.2021 г. oтнемам Разрешение №3412/17.08.2010г.за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр.Сопот, ул. ,,Иван Вазов“ бл. 32, издадено на ЕТ,,ФЪНЦ-СТЕФАН АНАСТАСОВ’',с ЕИК: 120067406  с ръководител магистър-фармацевт  Христина Христова Нончева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg